El Butlletí

Trieu l'any: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2006

 • Núm. 29 - Novembre 2006 [Arxiu pdf, 56 kb]

  Editorial

  • Proyecto de Ley de Estatuto Básico del empleado público (BOCG de 8 de setembre)
  • Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

  Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007
  • Circular 6/2006 sobre determinats aspectes de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
  • Resolució de 8 de setembre de 2006, per la qual es publica el conveni de col·laboració entre l'INSS i la Comunitat Autònoma de Catalunya per al control de la incapacitat temporal


 • Núm. 28 - Setembre 2006 [Arxiu pdf, 61 kb]

  Editorial

  • Borrador del anteproyecto de Ley de Estatuto Básico del empleado público (versió de 7 de juliol de 2006)
  • Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral del año 2005 del Consejo Económico y Social

  Legislació

  • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
  • Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

  Sentències

  • Anul·lació de places de personal laboral que corresponen a personal funcionari
  • Naturalesa del termini de caducitat en l'exercici de l'acció judicial per acomiadament


 • Núm. 27 - Juliol 2006 [Arxiu pdf, 64 kb]

  Editorial

  • Borrador del anteproyecto de Ley de Estatuto Básico del empleado público (versió de 24 maig de 2006)
  • Declaració sobre l'Estatuto Básico del empleado público

  Legislació

  • Llei de mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
  • Ordre TRI/317/2006, de 21 de juny, per la qual s'amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l'Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball
  • Llei 21/2006, de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques
  • Reial Decret-Llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l'ocupació
  • Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial Decret 1967/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció


 • Núm. 26 - Maig 2006 [Arxiu pdf, 65 kb]

  Editorial

  • Borrador del anteproyecto de Ley de Estatuto Básico del empleado público (versió de 17 d'abril de 2006)
  • Compareixença del ministre d'Administracions Públiques per informar sobre les línies bàsiques de l'Estatuto Básico

  Legislació

  • Resolució d'11 d'abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites
  • Reial Decret 255/2006, de 3 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, i el Reial Decret 365/1995, de 10 de març
  • Ordre TRI/42/2006, de 30 de gener, per la qual s'aproven els models d'impresos dels processos electorals als òrgans de representació de les treballadores i treballadors a l'empresa i als òrgans de representació del personal de les administracions públiques
  • Llei 13/2005, de 27 de desembre, d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

  Sentències

  • Nul·litat de l'acomiadament d'un treballador per tenir com a causa la seva orientació sexual


 • Núm. 25 - Març 2006 [Arxiu pdf, 57 kb]

  Editorial

  • Borrador del anteproyecto de Ley básica del Gobierno y la Administración local (versió de 22 de novembre de 2005)

  Legislació

  • Ordre TAS/29/2006, de 18 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes en la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006

  Sentències

  • Prestació per maternitat, data de nomenament com a funcionària i còmput de l'antiguitat
  • Complement de productivitat i prestació efectiva de serveis


 • Núm. 24 - Gener 2006 [Arxiu pdf, 169 kb]

  Editorial

  • Borrador del anteproyecto de Ley de Estatuto Básico del empleado público (versió de 25 de novembre de 2005)

  Legislació

  • Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006
  • Reial Decret 1613/2005, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2006
  • Resolució de 30 de desembre de 2005, per la qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i s'actualitzen per a l'any 2006 les quanties de les retribucions del personal a què fan referència els corresponents articles de la Llei de Pressupostos de l'Estat per al susdit exercici
  • Resolució de 20 de desembre de 2005, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal civil al servei de l'Administració General de l'Estat
  • Ordre EHA/3770/2005, d'1 de desembre, per la qual es revisa l'import de la indemnització per ús de vehicle particular, i Resolució de 2 de desembre de 2005, per la qual es revisa l'import de les dietes en territori nacional

  Sentències

  • L'ús del correu electrònic per part dels representants dels empleats