El Butlletí

Trieu l'any: 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2005

 • Núm. 23 - Novembre 2005 [Arxiu pdf, 151 kb]

  Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006

  Sentències

  • La conciliació de la vida laboral i familiar i l'exercici de llocs de comandament


 • Núm. 22 - Setembre 2005 [Arxiu pdf, 55 kb]

  Sentències

  • Límits de la llibertat sindical des del punt de vista de la difusió d'informació
  • La complexa delimitació dels supòsits de mobbing o assetjament psicològic
  • Dret a la prestació d'atur del personal eventual


 • Núm. 21 - Juliol 2005 [Arxiu pdf, 67 kb]

  Legislació

  • Llei 14/2005, d'1 de juliol, sobre les clàusules dels convenis col·lectius referides a l'acompliment de l'edat ordinària de jubilació
  • Ordre TRI/234/2005, d'11 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2006
  • Ordre TAS/1562/2005, de 25 de maig, per la qual s'estableixen les normes per a l'aplicació i desenvolupament del reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny
  • Reial Decret 522/2005, de 13 de maig, pel qual es modifiquen els requisits per a la integració dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional pertanyents a la subescala de Secretaria-Intervenció
  • Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el funcionament de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè

  Sentències

  • El concurs o el concurs-oposició com a sistemes d'accés a la funció pública
  • Dret al reconeixement del permís de paternitat amb independència que la mare treballi o no


 • Núm. 20 - Maig 2005 [Arxiu pdf, 67 kb]

  Legislació

  • Ordre PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'adopten mesures per afavorir igualtat entre dones i homes

  Sentències

  • El dret a les vacances des de la perspectiva de la dignitat personal
  • Qualificació del "burn out" com a accident laboral


 • Núm. 19 - Març 2005 [Arxiu pdf, 146 kb]

  Legislació

  • Ordre TAS/77/2005, de 18 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes en la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2005

  Sentències

  • Nul·litat reglament provisió
  • Compatibilitat vacances i maternitat
  • Antiguitat laborals temporals


 • Núm. 18 - Gener 2005 [Arxiu pdf, 68 kb]

  Legislació

  • Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2005 pressupostos 2005
  • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra violència de gènere

  Sentències

  • Assetjament moral, entitats públiques i drets del personal
  • Baixes mèdiques des del primer dia