El Butlletí

Trieu l'any: 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2003 / 2002

Any: 2004

 • Núm. 17 - Novembre 2004 [Arxiu pdf, 202 kb]

  Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2005

  Sentències

  • L'excedència voluntària per incompatibilitat del personal laboral de les administracions públiques


 • Núm. 16 - Setembre 2004 [Arxiu pdf, 50 kb]

  Sentències

  • Incorrecció en els terminis consignats en les notificacions d'actes administratius que afecten el personal laboral
  • El dret a la prestació d'atur del personal eventual
  • Jubilació forçosa fixada per conveni col·lectiu


 • Núm. 15 - Juliol 2004 [Arxiu pdf, 51 kb]

  Legislació

  • Reial Decret Llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per l'increment de la seva quantia
  • Ordre TRI/200/2004, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de les festes laborals per a l'any 2005

  Sentències

  • Relacions de llocs de treball: legislació a aplicar
  • La laboralització del personal laboral fix a les corporacions locals


 • Núm. 14 - Maig 2004 [Arxiu pdf, 146 kb]

  Legislació

  • Reial Decret 180/2004, de 30 de gener, pel qual s'adopten mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar en relació amb el gaudi a temps parcial dels permisos inclosos en l'article 30.3 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública

  Sentències

  • Esgotament del període màxim d'incapacitat temporal amb alta mèdica i posterior sol·licitud d'IT per una nova baixa mèdica derivada de la mateixa malatia, sense que el treballador hagués prestat serveis un mínim de sis mesos entre un i altre moment
  • Acomiadament d'una treballadora de correus


 • Núm. 13 - Març 2004 [Arxiu pdf, 134 kb]

  Legislació

  • Ordre TAS/368/2004, de 12 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes a la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2004

  Sentències

  • Interins "estables"
  • Ús del correu electrònic
  • Suspensió dels acords de condicions de treball del personal al servei dels Ajuntaments


 • Núm. 12 - Gener 2004 [Arxiu pdf, 134 kb]

  Legislació

  • Llei 61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2004
  • Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social
  • Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial