El Butlletí

Trieu l'any: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2002

Any: 2003

 • Núm. 11 - Novembre 2003 [Arxiu pdf, 124 kb]

  Legislació

  • Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2004
  • Decret 212/2003, de 23 de setembre, sobre normes complementàries per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2003
  • Ordre TIC 319/2003, de 10 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes per a l'any 2004

  Sentències

  • Complement d'antiguitat i personal temporal


 • Núm. 10 - Setembre 2003 [Arxiu pdf, 80 kb]

  Legislació

  • Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies

  Sentències

  • Assetjament moral en el treball
  • Excedència forçosa del personal laboral per l'exercici d'un càrrec públic


 • Núm. 9 - Juliol 2003 [Arxiu pdf, 68 kb]

  Legislació

  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

  Sentències

  • Procés electoral sindical i llistes de candidats incompletes
  • Relacions de llocs de treball i Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat


 • Núm. 8 - Maig 2003 [Arxiu pdf, 67 kb]

  Legislació

  • Resolució de 10 de març de 2003, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual es dicten instruccions sobre la jornada i horaris de treball del personal civil al servei de l'Administració General de l'Estat

  Sentències

  • Els Ajuntaments i les empreses de treball temporal
  • Jubilació forçosa fixada per conveni col·lectiu


 • Núm. 7 - Març 2003 [Arxiu pdf, 68 kb]

  Legislació

  • Ordre TAS/118/2003, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes a la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2003
  • Reial Decret 1424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació dels continguts del contracte de treball i de les còpies bàsiques als serveis públics d'ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella

  Sentències

  • Administració pública i cessió il·licitad e treballadors
  • Alta a la Seguretat Social durant la situació de suspensió d'ocupació i de retribució


 • Núm. 6 extraordinari - Gener 2003 [Arxiu pdf, 63 kb]

  Legislació

  • Lleis 52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2003 i de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social
  • Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions


 • Núm. 5 - Gener 2003 [Arxiu pdf, 67 kb]

  Legislació

  • Resolució de 15 de novembre de 2002, per la qual es publica l'acord del Consell de Ministres que aprova l'Acord Administració-Sindicats per al període 2003-2004
  • Decret 266/2002, de 8 d'octubre, pel qual es regula l'aplicació al personal docent de la Llei 6/2002, de 25 d'abril, de mesures per a la conciliació del treball amb la vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes

  Sentències

  • Anul·lació parcial del Reglament del personal al servei de les entitats locals