El Butlletí

Trieu l'any: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003

Any: 2002

 • Núm. 4 - Novembre 2002 [Arxiu pdf, 69 kb]

  Legislació

  • Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals

  Sentències

  • Cessament d'un treballador de l'administració indefinit no fix, per provisió reglamentària de la plaça
  • Procediment disciplinari i nul·litat de la sanció


 • Núm. 3 - Setembre 2002 [Arxiu pdf, 137 kb]

  Legislació

  • Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per a l'establiment d'un sistema de jubilació gradual i flexible
  • Llei 33/2002, de 5 de juliol, de modificació del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març
  • Ordre TRE/243/2002, de 2 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2003
  • Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranés en els processos de selecció del personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya

  Sentències

  • Correu electrònic i llibertat sindical


 • Núm. 2 - Juliol 2002 [Arxiu pdf, 140 kb]

  Legislació

  • Reial Decret Llei 5/2002, de 24 de maig, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilitat

  Sentències

  • Model de funció pública a l'administració local
  • Aplicació de descomptes per vaga


 • Núm. 1 - Maig 2002 [Arxiu pdf, 144 kb]

  Legislació

  • Llei 6/2002, de 25 d'abril, de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes i de modificació dels articles 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/1997

  Sentències

  • Retribucions i negociació col·lectiva del personal funcionari
  • Aplicació de les relacions de llocs de treball