Butlletí

Trieu l'any: 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2021

 • Núm. 158 - Març 2021 [Arxiu pdf, 211 kb]

  Legislació

  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública
  • Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo
  • Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico

  Sentències

  • Suspensió d'activitats vinculades a contractes amb administracions públiques per "ERTO" de força major i dret a indemnització dels contractistes
  • Assignació al lloc de treball d'un nivell de complement de destinació superior al de l'interval del grup


 • Núm. 157 - Gener 2021 [Arxiu pdf, 235 kb]

  Legislació

  • Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
  • Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021
  • Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
  • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
  • Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
  • Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre
  • Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria

  Sentències

  • L'entrevista curricular en processos selectius: prova o mèrit?